Działalność doradcza w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych koncentruje się wokół poniższych typów projektów:

  • projekty inwestycyjne
  • projekty szkoleniowe
  • projekty doradcze

Wszelkie propozycje oraz informacje prosimy przesyłać na adres: biuro@inisgroup.pl
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi usługami.

Dotacje

Finansowanie projektów odbywać się będzie za pomocą następujących programów pomocowych:

L.p.Nazwa ProgramuKwota alokacji FE
na lata 2014-2020

PROGRAMY KRAJOWE

1Program Infrastruktura i Środowisko
Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.
27,4 mld euro
2Program Inteligentny Rozwój
Program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu można uzyskać wsparcie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację
8,6 mld euro
3Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.
4,7 mld euro
4Program Polska Cyfrowa
Zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.
2,2 mld euro
5Program Polska Wschodnia
Ponadregionalny program dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej.
2 mld euro
6Program Pomoc Techniczna
Zapewnia sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich.
0,7 mld euro
7Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
8,5 mld euro
8Program Rybactwo i Morze 0,5 mld euro
9Regionalne Programy Operacyjne31,85 mld euro
10Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Międzynarodowy charakter programów kładzie nacisk na współpracę polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami. Przykładowe przedsięwzięcia realizowane ponad granicami mogą dotyczyć ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozbudowy infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji.
0,7 mld euro

PROGRAMY RAMOWE UNII EUROPEJSKIEJ

11Program Horyzont 2020
Stymuluje prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp.
80 mld euro
12Program COSME
Ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał
2,3 mld euro
13Program „Łącząc Europę”
Najważniejszy instrument finansujący strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych
33 mld euro
14Program Erasmus+
Ułatwia pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie
15 mld euro
Program Kreatywna Europa
Środki na europejską kulturę, kino, telewizję, muzykę, literaturę, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny
1,5 mld euro
Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych

Procentowy udział dofinansowania wg Mapy pomocy regionalnej

Mikro i Małe przedsiębiorstwa:
premia +20%
Średnie przedsiębiorstwa:
premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład:

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW