POZYSKIWANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH - PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW OPRACOWANIE BIZNES PLANÓW, STUDIÓW WYKONALNOŚCI I ANALIZ


Od lat pozyskujemy różne dotacje na projekty inwestycyjne, prace badawczo – rozwojowe, szkoleniowe i doradcze. Naszą skuteczność potwierdzają stali odbiorcy naszych usług, jak również ich Partnerzy czy zaufane firmy, którym polecane są nasze usługi. Przedsiębiorstwa, jednostki publiczne, NGO.

Przed podjęciem współpracy proponujemy analizę potencjału planowanej inwestycji, która podlegać będzie aplikowaniu o dotacje. Przedstawimy naszą ocenę szans uzyskania dotacji, opierając się na najbardziej aktualnych dokumentach, kryteriach oceny i panujących warunkach finansowania. Zarekomendujemy Państwu najlepsze rozwiązanie, a później będziemy wspólnie pracować nad sukcesem!

Po pozytywnej opinii dotyczącej przyznania dotacji, profesjonalnie przygotujemy Państwa firmę do podpisania umowy o dofinansowanie. W etapie rozliczania projektu, opracujemy wnioski o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami. Po zakończonym projekcie, przygotujemy Partnera do kontroli projektu.

1

Doradzimy


w wyborze odpowiednich źródeł dofinansowania Państwa inwestycji, poprzez zrozumienie potrzeb inwestycyjnych i dobór optymalnego programu unijnego do sfinansowania inwestycji.


2

Opracujemy


całościowo komplet dokumentacji. Proces poprzedzony zostanie weryfikacją możliwości pozyskania dofinansowania unijnego lub krajowego.


3

Asystujemy


podczas całego procesu aplikowania o środki unijne i krajowe, poprzez wsparcie w procesie oceny wniosków, aż do mementu ogłoszenia wyników.


INIS GROUP świadczy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania inwestycji ze środków unijnych. Oferta skierowana jest do następujących podmiotów:

 • przedsiębiorcy (sektor MSP oraz duże przedsiębiorstwa)
 • sektor nauki, badań i rozwoju
 • sektor przetwórstwa rolno-spożywczego
 • sektor publiczny
 • NGO

Dotacje dla przedsiębiorstw, JST, NGO

Firma INIS GROUP w ramach swoich usług oferuje kompleksowe przygotowanie wniosków o dotacje unijne wraz z wymaganymi załącznikami jak również nadzór nad projektem aż do momentu wpłynięcia całej kwoty dotacji.

W pierwszym etapie przystąpienia do pracy nad projektem, badamy możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych i unijnych na potrzeby inwestycyjne klienta. Sprawdzamy wszystkie warunki konieczne do ubiegania się o skuteczne dofinansowanie.

Drugim etapem jest przygotowanie dokumentacji wymaganej do ubiegania się o dotacje, czyli:

 • wniosek
 • biznes plan (studium wykonalności)
 • pozostałe załączniki oraz wszelkie konieczne dokumenty.

Dbamy o poprawność formalną wniosków, jak również uzasadniamy projekt od strony merytorycznej.

OPRACOWANIE BIZNES PLANÓW I STUDIÓW WYKONALNOŚCI

Jednym z najistotniejszych czynników oceny projektu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw jest biznes plan. Odpowiednikiem biznes planu dla projektów infrastrukturalnych, komunalnych jest studium wykonalności, które przeznaczone jest dla inwestycji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych takich jak samorządy czy samorządowe osoby prawne.
Dobrze napisany biznes plan jak i studium wykonalności stanową jednocześnie plan działań w średnim i długim okresie funkcjonowania projektu. Dlatego też jest on jednym z kluczowych elementów oceny przez banki bądź inne instytucje, finansujące realizację ciekawych pomysłów.
Tworzymy biznes plany i studia wykonalności pod inwestycje wymagające szczególnej analizy, pod kątem opłacalności i wykonalności:

 • jako załącznik do projektów finansowanych z funduszy europejskich,
 • dla celów kompleksowej analizy opłacalności inwestycji,
 • dla celów uzyskania finansowania zewnętrznego (kredyty, venture capital i inne),
 • jako strategie rozwoju przedsiębiorstw.

Dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z Urzędu Pracy

Jeśli chcesz założyć własną działalność gospodarczą i nie wiesz jak się do tego zabrać, możesz skorzystać z naszych konsultacji. Cały czas szkolimy się z zakresu obowiązujących przepisów prawnych, aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozyskiwaniem dotacji lub innych form wsparcia finansowego.

Dotację mogą otrzymać osoby bezrobotne i pozostające bez zatrudnienia oraz pracujące.

Rozbudowany biznes plan zgodny z wymogami realizowanego projektu

 • ogólny zarys koncepcyjny danego przedsięwzięcia
 • objętość do 60 stron
 • analiza finansowa

Możesz liczyć na naszą pomoc i skorzystać z naszej wiedzy.

Powiatowy Urząd Pracy

 • Dotację mogą otrzymać jedynie osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla swego miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Wysokość dotacji nie jest jednakowa dla wszystkich PUP i jest różnorodna w regionach.

Prosty prospekt biznesowy

 • ogólny zarys koncepcyjny danego przedsięwzięcia
 • objętość do 16 stron
 • prosta analiza finansowa

OPRACOWANIE ANALIZ OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

Analizy opłacalności inwestycji wykorzystujące rachunek przepływu środków pieniężnych, szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu, ocena efektywności inwestycji w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wskaźnik NPV.
Analiza finansowa pozwala na ocenę stanu finansów firmy czy instytucji, a także na ocenę planowanych przedsięwzięć gospodarczych. Jest użytecznym narzędziem wykorzystywanym w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, przez wewnętrzne organy zarządzające, a także inne zainteresowane podmioty.
Analizę finansową stosują m.in. instytucje kredytujące, aby po pierwsze ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki czy kredytu, a następnie aby monitorować wypłacalność danego podmiotu. Jest również często podstawowym źródłem informacji dla właścicieli o stanie ich przedsiębiorstwa.
INIS GROUP przygotowuje analizy finansowe obejmujące m.in:

 • analizę wstępną bilansu pod kątem majątkowym, kapitałowym i kapitałowo-majątkowym
 • analizę wskaźnikową:
  • płynność finansowa
  • sprawność działania przedsiębiorstwa (wskaźniki rotacji zapasów czy należności)
  • zyskowność
  • rentowność
  • zadłużenie
 • analizę opłacalności inwestycji (NPV, IRR i inne)

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW