Inwestycje to zaangażowanie finansowe w dane przedsięwzięcie w celu uzyskania korzyści polegające przede wszystkim na przeznaczeniu zasobów finansowych, by w przyszłości osiągnąć określony zysk. Ogólniej mówiąc inwestycje to zainwestowanie funduszy gospodarczych w dane przedsięwzięcie w celu zwiększenia majątku właściciela. Można przyjąć, że inwestycje to alokacja zasobów finansowych, która wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko oraz czas.

Realizacja inwestycji może odbywać się przy współudziale funduszy unijnych i krajowych. W ramach dostępnych źródeł finansowania, proponujemy następujące działania:

POIR Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"

Kredyt na innowacje technologiczne to program, który polega na udzielaniu przez BGK dotacji, czyli tzw. premii technologicznej, która spłaca część kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich.

Kto może skorzystać z Kredytu na innowacje technologiczne?

Z Kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co jest przeznaczony Kredyt na innowacje technologiczne?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy więc odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa: premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa: premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu: wg Mapy pomocy regionalnej

Maksymalna kwota wsparcia w kredycie technologicznym została zniesiona (Poprzednio do 6 mln PLN).

Obecnie każdorazowo wynosi od 35 do 70% w zależności od lokalizacji inwestycji na terenie kraju oraz wielkości firmy.

Dofinansowaniu podlegają koszty

 • budowy, rozbudowy budynku produkcyjnego
 • zakupu maszyn i urządzeń
 • zakupu oprogramowania
 • zakupu wartości niematerialnych i prawnych (w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej)
 • projekty techniczne, ekspertyzy
 • zakupu nieruchomości (do 10% wartości kosztów kwalifikowanych)
 • koszty najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji pod warunkiem, że umowa najmu /dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej (do 10% wartości kosztów kwalifikowanych)

POIR 3.2.1 Badania na rynek

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wydatki inwestycyjne:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
  • zakup nieruchomości
  • roboty budowlane
  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
 • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Ile możesz otrzymać?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu
Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu
Mikro i Małe przedsiębiorstwa: premia +20%
Średnie przedsiębiorstwa: premia +10%
Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu: wg Mapy pomocy regionalnej

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW