GWARANCJA NAJWYŻEJ SATYSFAKCJI KLIENTÓW,
TO NASZE WYZWANIE!


Otrzymanie dofinansowania to czasochłonny proces, na który składa się identyfikacja potrzeb Wnioskodawcy, analiza możliwych źródeł dofinansowania, przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz złożenie wniosku do odpowiedniej Instytucji Finansującej. Końcowym etapem jest rozliczenie uzyskanej dotacji. Dzięki uwzględnieniu różnych Programów oraz wszelkich aspektów formalno-prawnych związanych z realizacją projektów, INIS GROUP indywidualnie dopasowuje możliwe dofinansowanie do strategii klientów. Oferta obejmuje cały proces związany z przygotowaniem wniosku i niezbędnych załączników, od wyboru sposobu finansowania aż po rozliczenie projektu i szkolenia.

Otrzymanie dotacji wymaga znajomości kryteriów oceny różnych konkursów i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Złożenie wniosku to dopiero pierwszy etap procesu uzyskiwania dotacji.

DOTACJE UNIJNE I KRAJOWE

Działalność doradcza w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych koncentruje się wokół poniższych typów projektów:
• Projekty inwestycyjne
• Projekty szkoleniowe
• Projekty doradcze

WIĘCEJ

INWESTYCJE

Inwestycje to zaangażowanie finansowe w dane przedsięwzięcie w celu uzyskania korzyści polegające przede wszystkim na przeznaczeniu zasobów finansowych, by w przyszłości osiągnąć określony zysk. Ogólniej mówiąc inwestycje to zainwestowanie funduszy gospodarczych w dane przedsięwzięcie w celu zwiększenia majątku właściciela. Można przyjąć, że inwestycje to alokacja zasobów finansowych, która wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko oraz czas.

WIĘCEJ

BADANIA I ROZWÓJ

Badania i rozwój (B + R) - w przemyśle dwa wzajemnie powiązane procesy, w wyniku których przez zastosowanie innowacji technicznych powstają nowe produkty albo nowe postaci danych produktów. Według oficjalnej nomenklatury Głównego Urzędu Statystycznego działalność B+R to - systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte dla zwiększenia zasobów wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla tej wiedzy. Działania te służą wyłonieniu rozwiązań nie wynikających w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy.


WIĘCEJ

EXPORT I INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży swoich produktów i usług na rynkach międzynarodowych. Usługi doradcze, które pomogą przygotować i wprowadzić nowy model biznesowy. Usługi wyszukiwania i nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, przygotowanie produktu do wejścia na nowy rynek, budowanie kanałów dystrybucji, projektowanie materiałów reklamowych, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych związanych z internacjonaliazcją działalności firmy, udział w targach, wystawach i misjach.

WIĘCEJ

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Efektywność energetyczna jest centralnym elementem unijnej polityki. Podstawą jej realizacji w tym zakresie jest strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju społecznego oraz przejścia do gospodarki opartej na efektywnym korzystaniu z zasobów. Unia Europejska przywiązuje wielką wagę do racjonalnego korzystania z istniejących zasobów energetycznych i intensywnie wspiera wszelkie inicjatywy z tym związane.


WIĘCEJ

DOTACJE Z ZUS

Celem konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.


WIĘCEJ

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW