Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka

Przedmiot dofinansowania
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki.

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Nasze usługi obejmują:

1. Kwalifikacja do projektu 
Aby uzyskać z ZUS dofinansowanie, należy sprawdzić czy firma może ubiegać się o dotacje.

2. Wybranie przedmiotu dofinasowania
Dotacje z ZUS na poprawę warunków BHP mogą dotyczyć zakupu nowych maszyn lub zabezpieczenia aktualnych maszyn. Konsultant doradzi zakres projektu.

3. Opracowanie kompletnego wniosku ZUS
Dofinansowanie z ZUS możesz otrzymać na podstawie szczegółowego wniosku na poprawę BHP. Skorzystaj z pomocy Ekspertów ds. dofinansowania

4. Przyznanie dotacji i zawarcie umowy
Przyznanie dotacji odbywa w drodze konkursu. Wypłata dofinansowania ZUS następuje na podstawie zawartej umowy z ZUS.

5. Rozliczenie dotacji

Pomagamy w procesie zarządzania projektem oraz rozliczenia dotacji, jak również asystujemy, na życzenie klienta, w procesie kontroli projektu.

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW