ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - ROZLICZENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH


Poprawne rozliczenie projektu, daje pełny sukces zrealizowanego projektu. Pozyskanie dofinansowania to tylko połowa sukcesu w drodze do otrzymania dotacji. Proces rozliczenia dotacji jest trudny i wiąże się z szeregiem obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. Tylko prawidłowo przygotowany, terminowo przedłożony wniosek o płatność pośrednią lub końcową wraz z wymaganymi załącznikami stanowi podstawę do refundacji poniesionych kosztów.

Doskonale wiemy, że w zależności od wielkości i charakteru projektu, proces ten potrafi być pracochłonny i rozciągnięty w czasie, dlatego aby uniknąć poprawek, odsuwających w czasie płatność, wniosek musi zostać szczególnie starannie przygotowany, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie rozliczania projektów.

Warunkiem refundacji poniesionych kosztów jest poprawne wypełnienie sprawozdań rzeczowo-finansowych z postępów realizacji inwestycji oraz wniosków o płatność, na podstawie których przedsiębiorca otrzymuje dotacje

1

Rozliczymy


dofinansowanie poprzez przygotowanie wniosków o płatność do mementu wpływu dofinansowania


2

Przygotujemy


całość dokumentacji oraz przeprowadzimy przez proces kontroli projektu

Polecamy naszą współpracę ponieważ:

 • Nadzorujemy realizację projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie,
 • Opracowujemy dokumenty wymagane do rozliczenia dotacji (wnioski sprawozdawcze oraz wnioski o płatność pośrednią i końcową),
 • Wskazujemy najważniejsze zapisy dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
 • Wspieramy w przygotowaniu dokumentów wymaganych do rozliczenia wniosku, zgodnie z zalecaniami instytucji wdrażających,
 • Przedstawiamy procedury dotyczące wyboru dostawców/wykonawców towarów i usług, zgodnie z wytycznymi zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • Pomagamy we właściwym oznakowaniu dokumentów oraz oznakowaniu zakupionego sprzętu, maszyn, budynków,
 • Opracowujemy korespondencje do instytucji wdrażających na rzecz zamawiającego,
 • Doradzamy w obszarze możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu,
 • Weryfikujemy dokumentację zgromadzoną w ramach realizacji projektu w zakresie zgodności z wnioskiem, biznesplanem oraz umową o dofinansowanie,
 • Weryfikujemy i przygotowujemy wspólnie z Państwem dokumenty do kontroli projektu,
 • Przygotowujemy Państwa projekt do okresu trwałości projektu, wskazując najważniejsze aspekty.

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW