Badania i rozwój (B + R) - w przemyśle dwa wzajemnie powiązane procesy, w wyniku których przez zastosowanie innowacji technicznych powstają nowe produkty albo nowe postaci danych produktów. Według oficjalnej nomenklatury Głównego Urzędu Statystycznego działalność B+R to - systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte dla zwiększenia zasobów wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla tej wiedzy. Działania te służą wyłonieniu rozwiązań nie wynikających w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy.

Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – systematyczne prace uwzględniające specyfikę dziedziny obronności i bezpieczeństwa państwa oraz konieczność zapewnienia ochrony informacji niejawnych, prowadzące do pozyskania nowych technologii, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu niezbędnych do realizacji polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa, przygotowań obronnych w sferze militarnej i pozamilitarnej oraz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa o zasadach finansowania nauki 2010, s. 2-3)

Dofinansowanie prac B+R jest jednym z głównych działań funduszy europejskich. W ramach dostępnych źródeł proponujemy skorzystanie z działania:

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa tzw. "Szybka ścieżka"

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe; 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe; 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych)

Na co (m.in.)

Projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Dla kogo?

Typy wnioskodawców:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się z maks. 3 podmiotów),
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Adresaci poszczególnych rund:

 • runda I skierowana tylko do dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
 • runda II skierowana tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Poziom dofinansowania

1. na realizację badań przemysłu i prac rozwojowych:

 • dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • dla przedsiębiorcy innego niż MŚP: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • dla jednostek naukowej - do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2. na realizację prac przedwdrożeniowych:      

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP –50% kosztów kwalifikowalnych tych prac. Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych - do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny:

 • Min. 20 - 75% - w przypadku przedsiębiorstw
 • Min. 0% w przypadku centrum stolicy.

Wartość projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • pomorskie projekty przez MŚP –1 mln PLN,
 • pozostałe projekty – 2 mln zł. 

Dofinansowanie dla czasu na jeden projekt:

 • 20 mln euro - jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro - jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe; o 200 000 euro przedwdrożeniowe - pomoc de minimis (wartość brutto pomocy z wartość pomocy de minimis w okresie 3 lat pomocy);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe - usługi doradcze dla MŚP.Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - maksymalnie 50 mln euro.

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW