ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ


Od 2016 r. przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi w podatku dochodowym. Każda firma może odliczyć do 100% kosztów kwalifikowanych wyodrębnionych w swojej ewidencji, a każde centrum badawczo-rozwojowe aż 150%.

Wyniki prowadzonej działalności nie mają znaczenia, dlatego ulgę można uzyskać również na projekty, które nie zakończyły się sukcesem lub wciąż trwają. Kluczem do skorzystania ze wsparcia jest prawidłowe zdefiniowanie działań badawczo-rozwojowych oraz kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę do skorzystania z ulgi.

Mimo że ulga B+R jest dość prostym instrumentem, przedsiębiorcy wciąż rzadko korzystają z tej preferencji podatkowej. Tymczasem każdy, kto pracuje nad nowymi rozwiązaniami (np. opracowuje nowy wzór lub oprogramowanie, tworzy ulepszoną recepturę produktu, usprawnia dotychczasowe procesy), prowadzi działalność B+R. Nie ma znaczenia, czy jest to przedsiębiorstwo zatrudniające setki pracowników, czy też mały start-up. Ulga podatkowa na B+R przysługuje podmiotowi bez względu na jego wielkość.

Wydatki na badania i rozwój odlicza się dwukrotnie. Najpierw jako koszt uzyskania przychodu (100%), a następnie odpisując 100% tego samego wydatku od obliczonej już podstawy opodatkowania.

Dla kogo jest ulga B+R?

Innowacje mogą pojawić się w wielu sektorach gospodarki. Z ulg B+R może więc skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości i branży, w której działa. Wyjątek stanowią podatnicy, których koszty działalności B+R zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie.

Jak uzyskać ulgę B+R?

Należy:

 • określić, czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność badawczo-rozwojową zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności,
 • wskazać, które projekty i w jakim zakresie stanowią działalność B+R,
 • przypisać koszty kwalifikowane wskazanej działalności do ulgi podatkowej.

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalność badawczo-rozwojowa może być rozumiana bardzo szeroko. Nie oznacza tylko zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych. To również aktywności prowadzone w ramach regularnej, operacyjnej działalności firmy, które noszą znamiona innowacyjności. Może to być na przykład wdrożenie systemu informatycznego, ulepszenie receptury produktu czy stworzenie nowego opakowania z biodegradowalnych surowców.

Koszty kwalifikowane do odliczenia:

 • koszty zatrudnienia pracowników w wysokości proporcjonalnej do czasu przeznaczonego na działania B+R
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności B+R,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
 • koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego,
 • sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Odliczenie nie przysługuje od kosztów amortyzacji samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali.

Obowiązki podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi:

 • wyodrębnienie w prowadzonej rachunkowości podatkowej kosztów działalności B+R,
 • poniesienie bezzwrotnych kosztów kwalifikowanych (np. koszty wynagrodzeń inżynierów opracowujących nowy lub znacząco ulepszony program),
 • zawarcie umowy z jednostką naukową – w przypadku zakupu badań podstawowych.

Co oferujemy?

 • Prawidłowe zidentyfikowanie działań B+R – przeprowadzamy kompleksową analizę zakresu działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, czy i w jakim zakresie firma może skorzystać z ulgi na badania i rozwój.
 • Właściwą kwalifikację kosztów – określamy, które koszty działalności badawczo-rozwojowej należy zaliczyć do katalogu kosztów kwalifikowanych. Umożliwia to pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje ulga B+R.
 • Uzyskanie realnych oszczędności – do 100% odliczenia kosztów działalności B+R od podstawy opodatkowania dla przedsiębiorstw oraz do 150% odliczenia dla Centów Badawczo-Rozwojowych
 • Bezpieczeństwo wdrożenia – nasze rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami, interpretacjami i orzecznictwem.

INNOVATION BOX - IP BOX


IP Box to zachęta podatkowa dla inwestujących w innowacje i naturalne dopełnienie ulgi na badania i rozwój.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje tzw. ulga IP Box. Polega na opodatkowaniu preferencyjną 5%-ową stawką CIT/PIT dochodów uzyskiwanych przez podatnika z komercjalizowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Aby skorzystać z ulgi IP Box, należy spełnić 4 podstawowe warunki:

 • prowadzić działalność badawczo-rozwojową;
 • objąć wyniki działań B+R ochroną prawną zgodnie z listą kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do tych praw należą m.in. patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, autorskie prawo do programu komputerowego;
 • wyodrębnić koszty prowadzonych działań B+R, w wyniku których przedsiębiorca uzyskał kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 • komercjalizować kwalifikowane prawa własności intelektualnej, np. sprzedawać kwalifikowane prawa własności intelektualnej lub pobierać za nie opłaty licencyjne..

Skorzystanie z ulgi IP Box będzie możliwe po złożeniu wniosku o objęcie ochroną prawną do właściwego organu. W przypadku wycofania zgłoszenia lub decyzji odmownej, uzyskane w tym okresie dochody powinny zostać opodatkowane według zasad ogólnych

IP Box a ulga B+R

 • IP BOX i ulga B+R wzajemnie się uzupełniają. Pierwsza z zachęt podatkowych obejmuje preferencyjną stawką opodatkowania dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Muszą być one wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy. Natomiast ulga B+R zmniejsza podstawę opodatkowania w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.
 • Przedsiębiorca planujący skorzystanie z IP Box będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej umożliwiającej ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodu i dochodu oraz wyodrębnienia kosztów B+R przypisanych do konkretnego prawa własności intelektualnej. Podejście projektowe do rozliczania kosztów stanowi zasadniczą różnicę między ulgą B+R a IP Box. W przypadku tej drugiej ulgi konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej. Umożliwi to wykazanie związku między dochodem kwalifikującym się do ulgi a wydatkami poniesionymi w celu uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

INIS GROUP oferuje kompleksowe wsparcie w skorzystaniu z ulgi IP Box, na które składa się:

 • uzyskanie ochrony prawnej własności intelektualnej, tzn. analizę czystości patentowej przed rozpoczęciem projektu, opracowanie pełnej dokumentacji wymaganej przez instytucje – wniosek o rejestrację własności  intelektualnej, wsparcie merytoryczne i prawne na etapie przyznawania ochrony prawnej, udział w ewentualnych postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej;
 • ustalenie wysokości dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej z uwzględnieniem kosztów B+R;
 • przekazanie zaleceń w zakresie prowadzenia ewidencji rachunkowej przychodów i kosztów przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 • przegląd i przekazanie rekomendacji w zakresie wewnętrznej dokumentacji mogącej mieć wpływ na ulgę;

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW