GWARANCJA NAJWYŻEJ SATYSFAKCJI KLIENTÓW,
TO NASZE WYZWANIE!


Możliwość realizacji celów strategicznych firmy jest zawsze uwarunkowana dostępnością odpowiednich zasobów. Jednym z takich zasobów są finanse. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo dysponuje własnymi zasobami finansowymi, czy też korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, racjonalne gospodarowanie tymi zasobami jest uwarunkowane precyzyjną wiedzą o przeszłych, obecnych i planowanych zdarzeniach gospodarczych oraz ich skutkach finansowych.

POZYSKIWANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH


Prawidłowo opracowana dokumentacja, stanowi podstawę w całym procesie aplikowania o środki pomocowe na realizacje określonych celów. Przygotowanie dokumentacji poprzedzone jest zrozumieniem potrzeb i oczekiwań potencjalnego beneficjenta, oceną możliwości dofinansowania przedsięwzięć w ramach konkretnych źródeł. Kolejnym krokiem jest opracowywanie wniosków oraz przygotowywanie biznes planów lub studiów wykonalności według wytycznych danych konkursów.

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – ROZLICZENIE DOTACJI KRAJOWYCH I UNIJNYCH


Przyznanie dofinansowania, to dopiero połowa sukcesu. Najistotniejszy etap w procesie pozyskania dofinansowania, to prawidłowe rozliczenie projektu, które naszym zdaniem jest kluczowym i najtrudniejszym zadaniem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy kompleksową ofertę w zakresie zarządzania projektem – od momentu wsparcia podczas kompletacji i składania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie – aż do otrzymania ostatniej płatności w projekcie.


WIĘCEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ


Realizacja przedsięwzięć może wymagać również dofinansowania z innych źródeł finansowania inwestycji tj. preferencyjne pożyczki, kredyty, leasingi. Doradztwo nasze obejmuje również przygotowanie projektów w drodze oceny możliwości wykorzystania instrumentów bankowych, opracowywanie wniosków kredytowych, leasingowych i gwarancji bankowych.

W ramach usługi przygotowujemy analizy opłacalności inwestycji wykorzystujące rachunek przepływu środków pieniężnych, szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu, ocenę efektywności inwestycji w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wskaźnika NPV.


WIĘCEJ

USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH


Świadczymy również doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, opracowania dokumentów unijnych i krajowych w zakresie aplikowania po dotacje w ramach projektów doradczych oraz prowadzimy szkolenia z powyżej tematyki. Pomagamy również w opracowaniu i rozliczeniu projektów doradczych i szkoleniowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


WIĘCEJ

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW


ULGA BADAWCZO – ROZWOJOWA

INNOVATION BOX


WIĘCEJ

CELEM FIRMY JEST SUKCES NASZYCH KLIENTÓW