Szkolenia

Kreatywność to klucz do sukcesu! Otwórz się na zmiany.


Proces szkoleniowy w firmie rozpoczyna się od diagnostyki potrzeb szkoleniowych klienta. Następnym etapem jest przygotowanie i prezentacja programów i materiałów szkoleniowych. Realizacja programu podlega stałemu nadzorowi pod kątem osiągania założonych celów. Po przeprowadzeniu szkolenia sporządzamy raport podsumowujący działania i odbywa się spotkanie, które zamyka projekt.

Oferowane przez nas szkolenia mają charakter seminaryjno - warsztatowy, dlatego też stosujemy rozmaite metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, analizy przypadków, testy, symulacje, treningi video, samoocenę.

Szkolenia są organizowane m.in. z następujących zagadnień:

  • abc przedsiębiorczości,
  • sporządzanie biznes planów,
  • pozyskiwanie dotacji.

Szkolenia z przedsiębiorczości obejmują zagadnienia potrzebne do założenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu, możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności itp. Szkolenia w przeważającej części składają się z części praktycznej, uzupełnionej o możliwość odbycia konsultacji. Kursy kierowane są do osób mających zamiar samodzielnie podjąć działalność gospodarczą.

Sporządzanie biznes planów to szkolenia, na których omawiane są wszystkie etapy przygotowania tego dokumentu. Zajęcia prowadzone są na podstawie przykładów, w miarę możliwości dostosowanych do doświadczeń zawodowych uczestników. Ze szkoleń mogą skorzystać wszyscy zainteresowani, po uprzednim ustaleniu szczegółowej tematyki szkoleń.

Pozyskiwanie dotacji obejmuje poszukiwanie źródeł finansowania i ich skuteczne wykorzystywanie. Omawiane źródła wsparcia to krajowe i europejskie fundusze pomocowe. Uczestnicy szkoleń uzyskują wiedzę na temat warunków dofinansowania stawianych przez poszczególne instytucje i uczą się przygotowywać wnioski poprawne pod względem formalnym, a przede wszystkim merytorycznym. Szkolenia kierowane są do firm z sektora MŚP zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego

Zakres i tematyka szkoleń jest uzależniona od potrzeb klienta i indywidualnie dostosowywana do zastanej sytuacji.

Chcesz wiedzieć więcej
Skontaktuj się z naszym konsultantem


KONTAKT