Dotacje

Gwarancja najwyższej satysfakcji klientów, to nasze wyzwanie.

Możliwość realizacji celów strategicznych firmy jest zawsze uwarunkowana dostępnością odpowiednich zasobów. Jednym z takich zasobów są finanse. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo dysponuje własnymi zasobami finansowymi, czy też korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, racjonalne gospodarowanie tymi zasobami jest uwarunkowane precyzyjną wiedzą o przeszłych, obecnych i planowanych zdarzeniach gospodarczych oraz ich skutkach finansowych.

Aby zarządzanie finansami oparte było o tę wiedzę proponujemy następujące usługi:

pozyskiwanie źródeł finansowania

Przygotowanie projektów i ocena możliwości wykorzystania instrumentów bankowych, opracowywanie wniosków kredytowych, leasingowych i gwarancji bankowych, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych;

opracowanie biznes planów i studiów wykonalności

Definicja i charakterystyka produktów lub usług, analizy rynku i otoczenia, założenia marketingowe, analizy techniczne i technologiczne, analizy oddziaływania na środowisko, projekty procesów zarządzania przedsięwzięciem, harmonogramowanie i finansowanie przedsięwzięcia, prognozy rezultatów, podsumowania menadżerskie;

analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Analizy opłacalności inwestycji wykorzystujące rachunek przepływu środków pieniężnych, szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu, ocena efektywności inwestycji w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wskaźnik NPV.

Finansowanie projektów odbywać się będzie za pomocą następujących programów pomocowych:

L.p.Nazwa ProgramuKwota alokacji FE na lata 2014-2020

PROGRAMY KRAJOWE

1Program Infrastruktura i Środowisko
Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.
27,4 mld euro
2Program Inteligentny Rozwój
Program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu można uzyskać wsparcie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację
8,6 mld euro
3Programu Wiedza Edukacja Rozwój
Aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.
4,7 mld euro
4Program Polska Cyfrowa
Zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.
2,2 mld euro
5Program Polska Wschodnia
Ponadregionalny program dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej.
2 mld euro
6Program Pomoc Techniczna
Zapewnia sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich.
0,7 mld euro
7Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
8,5 mld euro
8Program Rybactwo i Morze 0,5 mld euro
9Regionalne Programy Operacyjne31,85 mld euro
10Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Międzynarodowy charakter programów kładzie nacisk na współpracę polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami. Przykładowe przedsięwzięcia realizowane ponad granicami mogą dotyczyć ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozbudowy infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji.
0,7 mld euro

PROGRAMY RAMOWE UNII EUROPEJSKIEJ

11Program Horyzont 2020
Stymuluje prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp.
80 mld euro
12Program COSME
Ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał
2,3 mld euro
13Program „Łącząc Europę”
Najważniejszy instrument finansujący strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych
33 mld euro
14Program Erasmus+
Ułatwia pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie
15 mld euro
Program Kreatywna Europa
Środki na europejską kulturę, kino, telewizję, muzykę, literaturę, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny
1,5 mld euro

Dotacje dla przedsiębiorstw, JST, NGO

Firma Inis Group w ramach swoich usług oferuje kompleksowe przygotowanie wniosków o dotacje unijne wraz z wymaganymi załącznikami jak również nadzór nad projektem aż do momentu wpłynięcia całej kwoty dotacji.

W pierwszym etapie przystąpienia do pracy nad projektem, badamy możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych i unijnych na potrzeby inwestycyjne klienta. Sprawdzamy wszystkie warunki konieczne do ubiegania się o skuteczne dofinansowanie.

Drugim etapem jest przygotowanie dokumentacji wymaganej do ubiegania się o dotacje, czyli:

 • wniosek
 • biznes plan (studium wykonalności)
 • pozostałe załączniki oraz wszelkie konieczne dokumenty.

Dbamy o poprawność formalną wniosków, jak również uzasadniamy projekt od strony merytorycznej.

Kolejnym etapem jest już pomoc przy prawidłowym realizowaniu inwestycji od strony poprawnego rozliczenia dotacji poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów. Warunkiem refundacji poniesionych kosztów jest poprawne wypełnienie wniosków o płatność, na podstawie, których przedsiębiorca otrzymuje dotacje oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych z postępów realizacji inwestycji.

Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce na lata 2014-2020 oraz innych programów pomocowych.

Działalność doradcza w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych koncentruje się wokół poniższych typów projektów:

 • projekty inwestycyjne
 • projekty szkoleniowe
 • projekty doradcze

Wszelkie propozycje oraz informacje prosimy przesyłać na adres: biuro@inisgroup.pl
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi usługami.


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jeśli chcesz założyć własną działalność gospodarczą i nie wiesz jak się do tego zabrać, możesz skorzystać z naszych konsultacji. Cały czas szkolimy się z zakresu obowiązujących przepisów prawnych, aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozyskiwaniem dotacji lub innych form wsparcia finansowego.

Możesz liczyć na naszą pomoc i skorzystać z naszej wiedzy.

Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

 • Dotację mogą otrzymać jedynie osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla swego miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Wysokość dotacji nie jest jednakowa dla wszystkich PUP. Maksymalna kwota to ok. 20 tys. zł.

Prosty prospekt biznesowy

 • ogólny zarys koncepcyjny danego przedsięwzięcia
 • objętość do 16 stron
 • prosta analiza finansowa

Idealny pod dotację z Urzędu Pracy!

Dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach Program Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych

Dotację mogą otrzymać osoby bezrobotne i pozostające bez zatrudnienia oraz pracujące.

Rozbudowany biznes plan zgodny z wymogami realizowanego projektu

 • ogólny zarys koncepcyjny danego przedsięwzięcia
 • objętość do 60 stron
 • analiza finansowa

Chcesz wiedzieć więcej
Skontaktuj się z naszym konsultantem


KONTAKT